TTK - dokumentumok, letöltés, jelentkezés
tehetseggondozo.kollegium@gmail.com
(min.4 - max. 20 karakter)

DOKUMENTUMOK →

KÖZZÉTÉTELI LISTA


Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium

Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézménye közzétételi listája

(OM: 039237)

 

1.      A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

A kollégiumba miskolci középfokú oktatási intézménybe felvételt nyert, illetve már itt tanulmányokat folytató diákok jelentkezhetnek. 18. életévét be nem töltöttek esetében szülője vagy gyámja kérheti a felvételt írásban a tagintézményhez benyújtott kérelemmel. Részletesebb tudnivalókat a honlapunkon is elérhető Pedagógiai Programunkban találhatnak. 

 

2.      A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma:

A szorgalmi időszakban folyamatosan lehet jelentkezni az intézménybe. A 2019/20-s tanévben a fenntartó 9 tanulócsoportot (6 lány és 3 fiú) engedélyezett.

 

3.      Térítési díjak, tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

 

 Étkezésre a székhelyintézményünkben van lehetőség. A kollégiumban térítési díjat csak az étkezésért kell fizetni. A fizetendő díj mértékét a szolgáltató szabályozza. A kollégium igazgatója dönthet további kedvezmények nyújtásáról, tanulmányi eredmény, vagy szociális helyzet alapján. Az aktuális díjakról, a kedvezményekre való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről bővebb felvilágosítást a 06-46-507-225/titkárság számon kaphat.

 

4.      A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

 

-          A kollégium nyitva tartása folyamatos a több napos tanítási szünetek kivételével.

 A kollégiumi szabadidős foglakozások, tevékenységek

Dobos-Antal Anita

angol korrepetálás

 

sportfoglalkozás

Kriston Enikő

történelem korrepetálás

történelem

érettségi előkészítő

művészeti szakkör

Bátori Beáta

Könyvtári foglalkozás

 

 

Gyöngyi Mária

matematika korrepetálás

matematika

érettségi előkészítő

 

Tucsáné Csontos Ildikó

történelem korrepetálás

önismereti foglalkozás (AJTP)

életvitel fogl. (AJTP)

 

Jeddiné Lapis Klára

földrajz korrepetálás

önismereti foglalkozás (AJTP)

 sportfoglalkozás

Zsiga László

 

 

néprajz, helytörténet

Rozinayné Juhász Andrea

magyar korrepetálás

 magyar érettségi előkészítő

 sportfoglalkozások

Zoller János

zenei korrepetálás

 

kórus, színjátszókör

Kupcsok Béla

informatika korrepetálás

 

táblajáték szakkör

Szöllősi István

 Magyar, történelem korrepetálás

 

várostörténeti szakkör

Árvai Judit

német korrepetálás

Német érettségi- és nyelvvizsga előkészítő

sportfoglalkozások

Olexa Koppány

angol korrepetálás

földrajz érettségi előkészítő

sportfoglalkozás, környzetvédelem

 

A 2019/20-as tanév rendje az intézményben

A tanév sarokidőpontjai

 

A beköltözés napja: 2019. szeptember 01. (vasárnap) Szülői értekezlet 14.00 és 16.00 órakor

 

A 2019/2020. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvan nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvennyolc, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában százhetvenkilenc nap a tanítási napok száma.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középfokú iskolákban - a b)-e) pontban meghatározott kivétellel - 2020. április 30.

A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetekben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

(2) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

(3) A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó, az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer (a továbbiakban: NETFIT) szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

Tanítási szünetek a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).

(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

 

(Az érettségizők a kollégium nyújtotta szolgáltatásokat tanulmányi okokból 2019. július 15-éig vehetik igénybe.)

 

A témahetek megszervezése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2-6. között,

b) Digitális Témahét 2020. március 23-27. között,

c) Fenntarthatósági Témahét 2020. április 20-24. között.

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

 

 

 

 

Kollégiumi megemlékezések időpontjai:

 

1. Az aradi vértanúk emléknapja. Felelős: Kriston Katona Enikő

 Határidő: 2019. október 3.

 

2. Emlékezés az 1956-os eseményekre: Felelős: Szöllősi István

Határidő: 2019. október 21.

 

3. A magyar nyelv napja

Felelős: Rozinayné Juhász Andrea.

Határidő: 2019. november 13.

 

4. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.) Felelős: Tucsáné Csontos Ildikó Határidő: 2020. február 25.

 

5. Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről a székhelyintézménnyel közösen Felelős: Zoller János Határidő: 2020. március 14.

 

 

6. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja (április 16.) Felelős: Jeddiné Lapis Klára.

Határidő: 2020. április 16.

 

7. A nemzeti összetartozás napja (június 4.) Felelős: Zsiga László

 Határidő: 2020. június 4.

 

Értekezletek időpontjai

Kollégiumi értékelő értekezletek időpontjai:

-            havi gyakorisággal

-            félévi: 2020. február 12. (szerda)

-            tanév végi: 2020. június 25. (csütörtök)

 

Felvételik időpontjai:

             

AJTP

A tanulók

-       a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2020. január 17-én, illetve pótló válogatási eljárás során 2020. január 25-én) − egy nem szaktárgyi jellegű − felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.

-       A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kérik a felvételüket. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelv és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2020. január 18. 10.00 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2020. január 23. 14.00 óra).

 

Kollégiumi felvételi a 9. évfolyamokra 2020. május 14. Pótfelvételi: 2020. május 21., Döntés: 2020. május 31.

 

A Kollégiumi rendezvények időpontjai:

 

-            Elsősavató

 

Határidő 2019.október 20.

Felelős: DT és Dobos-Antal Anita

 

-            Teleki hét (születésnap)

Határidő: 2019. november 11-14.

      Felelősök: csoportvezetők, munkaközösség vezető

      

-            Kollégiumi Karácsony eseményei

Határidő: 2019. december 18.

      Felelős: Zoller János, Zsiga László és DT

 

-            Diákönkormányzati hét:

Határidő: 2020. február 11-13.

Felelős: csoportvezetők, Dobos-Antal Anita Márta és DT

 

-            Valentin napi bál /a székhelyintézménnyel közösen/:

Határidő: 2020. február 14.

Felelősök: Diákönkormányzat és csoportvezetők

 

 

 

-            Nőnap:

Határidő: 2020. március 8.

      Felelősök: Diákönkormányzat

 

 

-            Deákpoézis 2020: 2020. április 3-4.. – az országos irodalmi pályázat eredményhirdetése

      Felelős: Bátori Beáta, Szöllősi István

 

-            Ballagás: 2020. április 23. (csütörtök)

Felelős: Zoller János, Zsiga László, Dobos-Antal Anita Márta és DT

 

Kiállításokat és előadássorozatokat a művészekkel és előadókkal tanév közben folyamatosan egyeztetve rendszeresen szervezünk. Felelős: Zsiga László

 

 

A pedagógusok iskolai végzettségei és szakképzettsége:

 

1. kollégiumi nevelőtanár, egyetem, történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár, hittan tanár; egyéni bánásmód – differenciált tanulásszervezés (szakvizsga);

2. kollégiumi nevelőtanár, egyetem, történelem-filozófia szakos középiskolai tanár;

3. kollégiumi nevelőtanár, főiskola, általános iskolai tanító és népművelő, közoktatási vezető

4. kollégiumi nevelőtanár, főiskola, matematika – fizika szakos általános iskolai tanár, alapfokú könyvtári ismeretek;

5. kollégiumi nevelőtanár, egyetem, történelem-orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

6. kollégiumi nevelőtanár, egyetem, történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár, földrajz-történelem szakos tanár

7. kollégiumi nevelőtanár, egyetem, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár; fejlesztő pedagógus (szakvizsga) , tanító – angol műveltségi terület

8. kollégiumi nevelőtanár, főiskola, német nyelv- és irodalom szakos tanár

9. kollégiumi nevelőtanár, főiskola, történelem szakos általános iskolai tanár és népművelő

10. kollégiumi nevelőtanár, egyetem, szolfézs, gordonka, ének szakos tanár, zeneelmélet szakos középiskolai tanár

11. kollégiumi nevelőtanár, egyetem, magyar nyelv és irodalom-történelem szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető, tehetség és fejlesztése szakvizsga, szakértő

12. kollégiumi nevelőtanár, egyetem, földrajz szakos tanár

 

 A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:

 

1.csoport - 21 fő - 3. emelet

2.csoport - 20 fő - 2. emelet

3.csoport - 20 fő - 2. emelet

4.csoport - 22 fő - 3. emelet

5.csoport - 18 fő - 2. emelet

6.csoport - 21 fő - 2. emelet

7.csoport - 23 fő - 1. emelet

8.csoport - 21 fő - 1. emelet

9.csoport - 21 fő - 1. emelet

 

További információkat és részleteket honlapunkon (teleki-miskolc.hu) valamint az intézményünkben és a honlapunkon is megtekinthető Szervezeti és Működési Szabályzatban, Házirendben és Pedagógiai Programban találhat!